Chuyên cho thuê thiết bị y tế

Chuyên cho thuê thiết bị y tế như xe điện, xe lăn điện, máy thở oxy, xe lăn, xe đẩy,...