SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

Thông tin tổng hợp các sự kiện đã diễn ra, các hoạt động tư vấn bệnh online, hội thảo online & Offline, hoạt động đào tạo.